1981 to 2008 Karnataka High Court Judges or Employees!? Identify and Inform

1980:  Chief Justice Mr. D.M. Chandrashekhar. K.Bhimiah, V.S.Malimath, K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.K. Srinivas Iyengar , M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, G.N.Sabahit, N.D.Venkatesh, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.S.Mahendra , R.G.Desai, M.Nagappa , K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao.
1981 : Chief Justice Mr. D.M. Chandrashekhar. K.Bhimiah, V.S.Malimath, K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.K. Srinivas Iyengar , M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, G.N.Sabahit, N.D.Venkatesh, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.S.Mahendra, M.Nagappa , K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni
1982 : Chief Justice Mr. D.M. Chandrashekhar. K.Bhimiah, V.S.Malimath, K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, G.N.Sabahit , N.D.Venkatesh, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.S.Mahendra, M.Nagappa[D] , K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni , A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda
1983 : Ag. Chief Justice V.S.Malimath, K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, G.N.Sabahit , N.D.Venkatesh, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.S.Mahendra, R.G.Desai, K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni , A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna
1984 : Chief Justice V.S.Malimath, K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, G.N.Sabahit , N.D.Venkatesh, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.S.Mahendra, R.G.Desai, K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni , A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem
1985 :Chief Justice K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, N.D.Venkatesh, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.S.Mahendra, R.G.Desai, K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni , A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem

Registrar: R.C. Ijari .   A.G: Santosh Hegde

1986 : Chief Justice K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, N.D.Venkatesh, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.S.Mahendra, R.G.Desai, K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni , A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem

Registrar: R.C. Ijari .   A.G: Santosh Hegde

1987 : Chief Justice P.C.Jain , M.S.Nesargi, M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.G.Desai, K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni , A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, P.K.Shyam Sunder, K.B.Navadagi, H.G.Balakrishna .

Registrar:  B.Jagannath Hegde     A.G: Santosh Hegde . KAT Chairman N.D.Venkatesh

1988: Chief Justice P.C.Jain ,M.Rama Jois, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, M.P.Chndrakant Raj Urs ,K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, P.K.Shyam Sunder, K.B.Navadagi, D.P.Hiremath, H.G.Balakrishna , S.Rajendra Babu, K.Ramachanriaha .

Registrar:  B.Jagannath Hegde     A.G: T.N. Narasinha Murthy

1989: Chief Justice P.C.Jain , M.Rama Jois, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, M.P.Chndrakant Raj Urs ,K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, P.K.Shyam Sunder, K.B.Navadagi, H.G.Balakrishna , S.Rajendra Babu, K.Ramachanriaha .

Registrar:  B.Jagannath Hegde     A.G: C. Shivappa

1990: Chief Justice S. Mohan , M.Rama Jois, N.Venkatachala, M.P.Chndrakant Raj Urs , K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, P.K.Shyam Sunder, K.B.Navadagi, H.G.Balakrishna , S.Rajendra Babu, K.Ramachanriaha , B.P. Singh ,  G.P.Shiva Prakash, Shivaraj Patil, N.Y.Hanumathappa, B.N.Krishnan, N.D.V. Bhat , M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, B. Jagannath Hegde , K,Jagannath Shetty , A.B. Murgod .

Registrar: S.Venkataraman

1991 ; Chief Justice S. Mohan ,S.P. Bharucha, M.Rama Jois, N.Venkatachala, M.P.Chndrakant Raj Urs ,K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, P.K.Shyam Sunder, K.B.Navadagi, D.P.Hiremath, H.G.Balakrishna , S.Rajendra Babu, K.Ramachanriaha , B.P. Singh ,  G.P.Shiva Prakash, Shivaraj Patil, N.Y.Hanumathappa, B.N.Krishnan, N.D.V. Bhat , M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, B. Jagannath Hegde , K,Jagannath Shetty , A.B. Murgod .

Registrar: S.Venkataraman .

1992 ; Chief Justice S.P. Bharucha,  Ag CJ K.A.Swami ,  M.Ramkrishna , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, P.K.Shyam Sunder, K.B.Navadagi, D.P.Hiremath, S.Rajendra Babu,  G.P.Shiva Prakash, Shivaraj Patil, N.Y.Hanumathappa, B.N.Krishnan, N.D.V. Bhat , M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, B. Jagannath Hegde , K,Jagannath Shetty , A.B. Murgod , C.Shivappa , R.V.Vasanthakumar , L. Sreenivas Reddy .

Registrar General : S.Venkataraman .Registrar[V] B.K.Somshekhar . Registrar [J] M.P.Chinnappa . Registrar [A]: C.Shivalingiaha  .. . Advocate General:P.P. Muthanna

1993 ; Ag Chief Justice K.A.Swami, M.Ramkrishna , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, K.B.Navadagi, D.P.Hiremath, S.Rajendra Babu,  G.P.Shiva Prakash, Shivaraj Patil, N.Y.Hanumathappa, B.N.Krishnan, N.D.V. Bhat , M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, B. Jagannath Hegde , K,Jagannath Shetty , A.B. Murgod , C.Shivappa , R.V.Vasanthakumar , L. Sreenivas Reddy , A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , S. Venkataraman .
Registrar General : S.Venkataraman .Registrar[V] B.K.Somshekhar . Registrar [J] M.P.Chinnappa . Registrar [A]: C.Shivalingiaha  .. Advocate General: P.P. Muthanna
1994 : Chief Justice S.B. Majumdar , M.Ramkrishna , S.A. Hakeem , K.B.Navadagi, S.Rajendra Babu,  G.P.Shiva Prakash, N.D.V. Bhat , M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, B. Jagannath Hegde , A.B. Murgod , R.V.Vasanthakumar , L. Sreenivas Reddy , A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , S. Venkataraman , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.C. Chuta , B.S Raikote, R.J. Babu, S.R. Nayak, B.K. Somshekhar, R.G.Vaidyanatha, T.S. Thakur, P.I.Krishna Moorthy , J.Eshwar Prasad.
Registrar General : M.P.Chinnappa .Registrar[V] G.Patri Basavana Goud . Registrar [J] . T. Abdul Mujeeb Registrar [A]: C.Shivalingiaha .  Advocate General: B.V. Achaya
1995 : Ag. Chief Justice S.A. Hakeem , K.B.Navadagi, S.Rajendra Babu,  K.S. Bhktavatsalam , G.P.Shiva Prakash, M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, G.C. Bharuka , M.F. Saldhana , A.B. Murgod , R.V.Vasanthakumar , L. Sreenivas Reddy , H.N. Tilhari, A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , S. Venkataraman , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, P.I.Krishna Moorthy , J.Eshwar Prasad , M.B. Vishwanath , C.N. Ashwath Narayan Rao, B.Padmaraj , H.N. Narayan .

Registrar General : M.P.Chinnappa .Registrar[V] G.Patri Basavana Goud . Registrar [J] . T. Abdul Mujeeb Registrar [A]: C.Shivalingiaha .  Advocate General: B.V. Achaya

1996 : Ag. Chief Justice S.A. Hakeem, Ag. Chief Justice S.Rajendra Babu, Chief Justice R.P.Sethi , S.Rajendra Babu, K.S. Bhktavatsalam , P.I.Krishna Moorthy , J.Eshwar Prasad , G.P.Shiva Prakash, M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, G.C. Bharuka , M.F. Saldhana , A.B. Murgod , L. Sreenivas Reddy , H.N. Tilhari, A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , S. Venkataraman , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, M.B. Vishwanath , C.N. Ashwath Narayan Rao, B.Padmaraj , H.N. Narayan , P.Vishwanath Shetty, A.M. Farooq, Chandrashekaraiah, Chidanad Ullal , H.L. Dattu , B.K. Sanglad, Mohammed Anwar , M.P. Chinnappa , B.N. Mallikarjuna .

Registrar General : V.G. Sabahit .Registrar[V] S.K. Venkat Reddy . Registrar [J] . T. Abdul Mujeeb Registrar [A]: C.Shivalingiaha .  Advocate General: S. Vijay Shankar .

1997 : Chief Justice R.P.Sethi ,S.Rajendra Babu, P.I.Krishna Moorthy ,G.P.Shiva Prakash, G.C. Bharuka , M.F. Saldhana , H.N. Tilhari, A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , S. Venkataraman , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, M.B. Vishwanath , C.N. Ashwath Narayan Rao, B.Padmaraj , H.N. Narayan , P.Vishwanath Shetty, A.M. Farooq, Chandrashekaraiah, Chidanad Ullal , H.L. Dattu , B.K. Sanglad, Mohammed Anwar , M.P. Chinnappa , B.N. Mallikarjuna ,
Additional Judges: B.S. Sreenivas Rao , G.Patri Basavana Goud , S.R. Venkatesh Murthy , T.N. Vallinayagam .Registrar General : V.G. Sabahit . Registrar[V] S.K. Venkat Reddy . Registrar [J] . H.G. Ramesh Registrar [A]: C.Shivalingiaha .  Advocate General: S. Vijay Shankar .
1998 : Chief Justice R.P.Sethi , Y. Bhaskar Rao , Ashok Bhan , G.C. Bharuka , M.F. Saldhana , V.K. Singhal , L. Sreenivas Reddy , H.N. Tilhari, A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, M.B. Vishwanath , C.N. Ashwath Narayan Rao, B.Padmaraj , H.N. Narayan , P.Vishwanath Shetty, A.M. Farooq, Chandrashekaraiah, Chidanad Ullal , H.L. Dattu , B.K. Sanglad, Mohammed Anwar , M.P. Chinnappa , B.N. Mallikarjuna , T.N. Vallinayagam.
Additional Judges: B.S. Sreenivas Rao , G.Patri Basavana Goud , S.R. Venkatesh Murthy , H. Rangavittalachar , S.R. Bannurmath , V. Gopal Gowda .Registrar General : V.G. Sabahit . Registrar[V] S.K. Venkat Reddy . Registrar [J] . H.G. Ramesh Registrar [A]: C.Shivalingiaha .  Advocate General: S. Vijay Shankar .
1999 : Chief Justice R.P.Sethi , Ag. CJ Y. Bhaskar Rao , Ashok Bhan , G.C. Bharuka , M.F. Saldhana , V.K. Singhal , H.N. Tilhari, A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, M.B. Vishwanath , C.N. Ashwath Narayan Rao, B.Padmaraj , H.N. Narayan , P.Vishwanath Shetty, A.M. Farooq, Chandrashekaraiah, Chidanad Ullal , H.L. Dattu , B.K. Sanglad, Mohammed Anwar , M.P. Chinnappa , B.N. Mallikarjuna , T.N. Vallinayagam, B.S. Sreenivas Rao , G.Patri Basavana Goud , S.R. Venkatesh Murthy ,

Additional Judges: H. Rangavittalachar , S.R. Bannurmath , V. Gopal Gowda , K.R. Prasad Rao, N.S. Veerabhdraiah ,

Registrar General : V.G. Sabahit . Registrar[A] Veerabhadraswamy.K  Registrar[V] M.S. Rajendra Prasad Registrar [J] . A.C. Kabbin . Advocate General: S. Vijay Shankar .

2000 : Chief Justice Y. Bhaskar Rao , Ashok Bhan , G.C. Bharuka , M.F. Saldhana , V.K. Singhal , H.N. Tilhari, K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, B.Padmaraj , H.N. Narayan , P.Vishwanath Shetty, A.M. Farooq, Chandrashekaraiah, Chidanad Ullal , H.L. Dattu , B.K. Sanglad, Mohammed Anwar , M.P. Chinnappa , B.N. Mallikarjuna , T.N. Vallinayagam, G.Patri Basavana Goud , S.R. Venkatesh Murthy , H. Rangavittalachar , S.R. Bannurmath , V. Gopal Gowda , K.R. Prasad Rao, N.S. Veerabhdraiah , A.V. Srinivasa Reddy .

Additional Judges: R.Gururajan , Manjula Chellur, K. Sreedhar Rao , V.G.Sabahit

Registrar General : A.C. Kabbin .   Registrar[A]    Veerabhadraswamy.K     Registrar[V] A.S.Pachapure    Registrar [J]. K.Ramakrishna       Advocate General: A.N.Jayram

2001 : Chief Justice P. Venkataram Reddi , Ashok Bhan , G.C. Bharuka , M.F. Saldhana , H.N. Tilhari, K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, B.Padmaraj , H.N. Narayan , P.Vishwanath Shetty, A.M. Farooq, Chandrashekaraiah, Chidanad Ullal , H.L. Dattu , B.K. Sanglad, Mohammed Anwar , M.P. Chinnappa , B.N. Mallikarjuna , T.N. Vallinayagam, G.Patri Basavana Goud , S.R. Venkatesh Murthy , H. Rangavittalachar , S.R. Bannurmath , V. Gopal Gowda , K.R. Prasad Rao, N.S. Veerabhdraiah , A.V. Srinivasa Reddy , R.Gururajan , Manjula Chellur, K. Sreedhar Rao , V.G.Sabahit , K.L. Manjunath , N.Kumar , D.V. Shylendra Kumar, N.K.Patil
2008-09 : Chief Justice P.D. Dinakaran , Deepak Verma , Chidanad Ullal , S.R. Bannurmath , V. Gopal Gowda , Manjula Chellur, K. Sreedhar Rao , V.G.Sabahit , K.L. Manjunath , N.Kumar , D.V. Shylendra Kumar, N.K.Patil , K.Ramanna , K.Bhakthavatsala, Ajit J. Gunjal, Mohan Shantangoudar , H.G.Ramesh, S.Abdul Nazeer , Ram Mohan Reddy , H.Billappa, H.V.G. Ramesh , H.N.Nag Mohan Das , B.S.Patil , Anand Byrareddy , Ashok B. Hinchingeri , V.Jagannathan , C.R. Kumar Swamy , Subhash B Adi , A.S. Bopanna , N.Ananda , Jawad Rahim, A.N. Venugopala Gowda , Arali Nagaraj , Ravi Malimath ,B.V. Nagarathna, B.Sreenivase Gowda, K.N. Keshava Narayana, S.N. Satya Narayana ,

Registrar General : R.B. Budihal ,  Registrar[V] A.P. Murari Registrar [J]. B.A.Patil .  Registrar[A] H.P. Sandesh

………………………………………………………

list of retired and sitting Judges of Supreme Court and Karnataka High Court were allotted plots violating bye-laws and observations of SC and HC.
Sitting Supreme Court Judge
1. Tirath Singh Thakur .
2. H.L. Dattu
Retired Chief Justices of India
3. M.N. Venkatachalaiah
4. S. Rajendra Babu
Retired Supreme Court Judges
5. K. Jagannath Shetty
6. S. Mohan
7. N. Venkatachala [former Karnataka Lokayukta]
8. G.T. Nanavati
9. Shivaraj Patil [former Karnataka Lokayukta]
10. P. Venkatarama Reddi
11. R.V. Raveendran
Sitting High Court Judges of Karnataka
12. V.G. Sabahit
13. N Kumar
14. Patil Nananath
15. K. Bhaktavatsala
16. Ajit J. Gunjal
17. Mohan Shantan Goudar
18. H.G.Ramesh
19. Abdul Nazeer
20. H.N. Nagmohan Das
21. Manjula Chellur
22. Anand Byra Reddy
23. Ashok B. Hinchingeri
24. V. Jagannathan
25. C.R. Kumaraswamy
Sitting Chief Justice [of Odissa HC]
26. V. Gopala Gowda

CJI H.L. Dattu & Gang of Criminal Contemners of ‘120 SCI & HC EMPLOYEE-CUM-JUDGES’: “Plot Thickens My Lord” DNA News. 23nd Nov,2011 Full Page Article
Retired EMPLOYEE-CUM-CJs & Judges of High Court;-

B Padmaraj
Designation during allotment: (Prl. City Civil & Sessions judge)Site No: 1288 Area: 5400 sqft Date of the deed: 15/09/1994 Value on deed: `1,53,600 Present govt value*: `1.35 crore Present market value**: `2.16 crore Status: House
Bhimarayappa K Sangalad
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1269 Area: 5436 sqft Date of the deed: 18/04/1996 Value on deed: `1,54,454 Present govt value*: `1,35,90,000 Present market value**: `2,17,44,000 Status: House
MS Patil
Designation during allotment: Retd Judge, High Court of Karnataka Site No: 1421 Area: 9648 sqft Date of the deed: 19/10/1994 Value on deed: `2,95,691 Present govt value*: `2,41,20,000 Present market value**: : `3,85,92,000 Status: Vacant
DP Hiremath
Designation during allotment: Chief Justice, Karnataka High Court Site No: 1384 Area: 9600 sqft Date of the deed: 12/12/1994 Value on deed: `2,94,216 Present govt value*: `2.4 crore Present market value**: `3.84 crore Status: House
Smt Yashodara Doddakale Gowda
W/o. Justice SG Doddakale Gowda Retd Judge, HC Karnataka Site No: 1412 Area: 9680 sqft Date of the deed: 15-09-1994 Value on deed: `2,96,668 Present govt value*: `2.42 crore Present market value**: `3,87,20,000 Status: Vacant
S Venkataraman
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1471 Area: 5454 sqft Date of the deed: 28/12/1994 Value on deed: `1,54,880 Present govt value*: `1,36,35,000 Present market value**: `2,18,16,000 Status: Vacant
GP Shivaprakash
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1420 Area: 9648 sqft Date of the deed: 08/09/1994 Value on deed: `2,95,712 Present govt value*: `2,41,20,000 Present market value**: `3,85,92,000 Status: House
MB Vishwanath
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1416 Area: 10076 sqft Date of the deed: 27/03/1995 Value on deed: `2,98,999Present govt value*: `2,51,90,000 Present market value**: `4,03,04,000 Status: Vacant
Kadambadi Jagannath Shetty
Designation during allotment: Retd Judge Karnataka High Court Site No: 1402 Area: 9728 sqft Date of the deed: 18/08/1995 Value on deed: `2,97,898 Present govt value*: `2,43,20,000 Present market value**: `3,89,12,000 Status: Vacant
G Patri Basavana Goud
Designation during allotment: Registrar, Vigilance, High court of Karnataka Site No: 1342 Area: 4000 sqft Date of the deed: 29/07/1994 Value on deed: `1,02,666 Present govt value*: `1 crore Present market value**: `1.6 crore Status: Vacant
Smt SA Laxmeshwar
W/o. Late Justice AKLaxmeshwar Site No: 1453 Area: 5400 sqft Date of the deed: 12/12/1994 Value on deed: `1,53,600 Present govt value*: `1.35 crore Present market value**: `2,16 crore Status: Vacant
L Srinivasa Reddy
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1414 Area: 9692 sqft Date of the deed: 25/04/1996 Value on deed: `2,96,978 Present govt value*: `2,42,30,000 Present market value**: `3,87,68,000 Status: Vacant
B Jagannath Hegde
Designation during allotment: Retd Judge, Karnataka High Court Site No: 1415 Area: 9600 sqft Date of the deed: 18/11/1994 Value on deed: `2,94,216 Present govt value*: `2.4 crore Present market value**: `3.84 crore Status: Vacant
P Krishnamurthy
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1270 Area: 5429.7 sqft Date of the deed: 15/07/1996 Value on deed: `1,54,453 Present govt value*: `1,35,74,250 Present market value**: `2,17,18,800 Status: Vacant
RV Vasantha Kumar
Designation during allotment: Retd Judge, Karnataka High Court Site No: 2094 Area: 2400 sqft Date of the deed: 20/07/1997 Value on deed: `61,598 Present govt value*: `60 lakh Present market value**: `96 lakh Status: Vacant
MS Rajendra Prasad
Designation during allotment: Dist. Sessions Judge Karwara Site No: 1472 Area: 5430 sqft Date of the deed: 15/09/1994 Value on deed: `1,54,536 Present govt value*: `1,35,75,000 Present market value**: `2,17,20,000 Status: House
Shashidhar Bhima Rao Majagi ( SB Majagi)
Designation during allotment: Dist. Sessions Judge Site No: 1337 Area: 4000 sqft Date of the deed: 12/10/1994 Value on deed: `1,03,435 Present govt value*: `1 crore Present market value**: `1.6 crore Status: Vacant
C Shivappa
Designation during allotment: Judge, Madra High Court Site No: 1417 Area: 9600 sqft Date of the deed: 24/11/1994 Value on deed: `4,49,307 Present govt value*:`2.4 crore Present market value**: `3.84 crore Status: Vacant
AJ Sadashiva
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1385 Area: 9600 sqft Date of the deed: 27/06/1996 Value on deed: `2,94,216 Present govt value*: `2.4 crore Present market value**: `3.84 crore Status: House
HG Balakrishna
Designation during allotment: Retd Judge, Karnataka High Court Site No: 1411 Area: 9676 sqft Date of the deed: 07/11/1994 Value on deed: `2,96,364 Present govt value*: `2,41,90,000 Present market value**: `3,87,04,000 Status: House
Mir Abdul majid alias MM Mirde
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1387 Area: 9600 sqft Date of the deed: 15/09/1994 Value on deed: `2,94,216 Present govt value*: `2,37,75,000 Present market value**: `3,80,40,000 Status: Vacant
SR RajashekaraMurthy
Designation during allotment: Retd Judge,Karnataka High Court Site No: 864 Area: 9579 sqft Date of the deed: 08/05/1998 Value on deed: `4,43,800 Present govt value*: `2,39,47,500 Present market value**: `3,83,16,000 Status: Vacant
DR Vittal Rao
Designation during allotment: Retd Judge,Karnataka High Court Site No: 1408 Area: 9552.95 sqft Date of the deed: 19/06/1996 Value on deed: `4,44,216 Present govt value*: `2,38,82,375 Present market value**: `3,82,11,800 Status: Vacant
PK Shyam Sunder
Designation during allotment: Retd Judge of Karnataka High Court Site No: 1383 Area: 9600 sqft Date of the deed: 06/01/1994 Value on deed: `2,94,216 Present govt value*: `2.4 crore Present market value**: `3.84 crore Status: Vacant
PA Kulkarni
Designation during allotment: Retd Judge of Karnataka High Court Site No: 1407 Area: 9704 sqft Date of the deed: 18/04/1996 Value on deed: `2,97,446 Present govt value*: `2,42,60,000 Present market value**: `3,88,16,000 Status: Vacant
R Ramakrishna
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1267 Area: 5457sqft Date of the deed: 23/11/1995 Value on deed: `1,55,093 Present govt value*: `1,36,42,500 Present market value**: `2,18,28,000 Status: House
KS Puttaswamy
Designation during allotment: Retd Judge of Karnataka High Court Site No: 1404 Area: 9680 sqft Date of the deed: 13/11/1995 Value on deed: `2,96,672 Present govt value*: `2.42 crore Present market value**: `3,87,20,000 Status: Vacant
K Shivashankar Bhat
Designation during allotment: Judge, High Court New Delhi Site No: 1382 Area: 9600 sqft Date of the deed: 06/01/1995 Value on deed: `2,94,216 Present govt value*: `2.4 crore Present market value**: `3.84 crore Status: House
HN Narayan
Designation during allotment: Dist. Judge, Mysore Site No: 1476 Area: 5400 sqft Date of the deed: 18/11/1994 Value on deed: `1,53,600 Present govt value*: `1.35 crore Present market value**: `2.16 crore Status: House
Smt Janaki G Sabahit
W/o. Late Justice GN Sabahit Site No: 1886 Area: 4000 sqft Date of the deed: 15/05/1995 Value on deed: `1,02,666 Present govt value*: `1 crore Present market value**: `1.6 crore Status: Not known
Chandra Shekaraiah
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1296/11 Area: 4000 sqft Date of the deed: 18/01/1997 Value on deed: `1,02,666 Present govt value*: `1 crore Present market value**: `1.6 crore Status: Vacant
Gopichand Bharuka
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1266 Area: 5460 sqft Date of the deed: 18/04/1996 Value on deed: `1,55,305 Present govt value*: `1,36,50,000 Present market value**: `2,18,40,000 Status: House
R Gururajan
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 2073/C Area: 2700 sqft Date of the deed: 19/10/2001 Value on deed: `66,528 Present govt value*:`6.75 lakh Present market value**: `1.08 crore Status: House
ND Venkatesh
Designation during allotment: Retd Judge, Karnataka High Court Site No: 1356 Area: 5436 sqft Date of the deed: 20/12/1994 Value on deed: `1,54,454 Present govt value*: `1,35,90,000 Present market value**: `2,17,44,000 Status: Vacant
Justcie K Ramanna
Designation during allotment: Prl. District Judge, Bangalore rural Dist Site No: 981/D Area: 4900 sqft Date of the deed: 17/08/1998 Value on deed: `1,39,380 Present govt value*: `1,22,50,000 Present market value**: `19.6 crore Status: House
RG Vaidyanath
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1470 Area: 5457 sqft Date of the deed: 06/01/1995 Value on deed: `1,55,093 Present govt value*: `1,36,42,500 Present market value**:
`2,18,28,000 Status: House
VP Mohan kumar
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1268 Area: 5445 sqft Date of the deed: 19/06/1996 Value on deed: `1,54,667 Present govt value*: `1,36,12,500 Present market value**:
`2,17,80,000 Status: House
J Eswara Prasad
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1272 Area: 5409 sqft Date of the deed: 18/04/1996 Value on deed: `1,53,600 Present govt value*: `1,35,22,500 Present market value**:
`2,16,36,000 Status: Vacant
VK Singhal
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 2118 Area: 4779 sqft Date of the deed: 05/03/1999 Value on deed: `2,86,650 Present govt value*: `1,19,47,500 Present market value**:
`1,91,16,000 Status: Vacant
BN Krishnan
Designation during allotment: Retd Judge, High Court of Karnataka Site No: 863 Area: 9510 sqft Date of the deed: 14/09/1998 Value on deed: `2,91, 628 Present govt value*: `2,37,75,000 crore Present market value**: `3,80,40,000 crore Status: Vacant
SR Venkatesh Murthy
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1232 Area: 5400 sqft Date of the deed: 12/04/1999 Value on deed: `1,53,600 Present govt value*: `1.35 crore Present market value**:
`2.16 crore Status: Vacant
BN Mallikarjana
Designation during allotment: Judge,Karnataka High Court Site No: 1475 Area: 5400 sqft Date of the deed: 30/06/1997 Value on deed: `1,53,600 Present govt value*: `1.35 crore Present market value**:
`2.16 crore Status: Vacant
Chidananda Ullal
Designation during allotment: Judge of Karnataka High Court Site No: 362/2 Area: 4700 sqft Date of the deed: 26/10/2002 Value on deed: `9,40,000 Present govt value*: `1,17,50,000 Present market value**: `1.88 crore Status: Not known
KB Siddappa
Designation during allotment: Retd Judge of Karnataka High Court Site No: 212 Area: 4000 sqft Date of the deed: 14/08/2006 Value on deed: `9,60,000 Present govt value*: `40 lakh Present market value**: `1.2 crore Status: Vacant
Ajit C Kabbin
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 194 Area: 4000 sqft Date of the deed: 30/09/2006 Value on deed: `9,60,000 Present govt value*:`40 lakh Present market value**:
`1.2 crore Status: Under construction
Justcie Chinnappa
Designation during allotment: Registrar General, High Court, Bangalore Site No: 1419 Area: 9648 sqft Date of the deed: 13/07/1994 Value on deed: `2,95,810 Present govt value*: `2,41,20,000 Present market value**: `3,85,92,000 Status: House
* Present government value is calculated as `2,500/Sqft for the sites at Allalasandra, Jakkur And at `1,000/sqft for sites at Talagatpura at Kanakapura Road **Present market value is calculated as `4,000/Sqft for the sites at Allalasandra, Jakkur And at `3,000/sqft for sites at Talagatpura at Kanakapura Road
Retired Chief Justices of High Court
DM Chandrashekar
Designation during allotment: Chief Justice, Karnataka High Court Site No: 1394 Area: 9600 sqft Date of the deed: 14/12/1994 Value on deed: `2,94,216 Present govt value*: `2.4 crore Present market value**: `3.84 crore Status: Vacant
VS Malimath
Designation during allotment: Retd. Chief Justice of Kerala High court Site No: 1418 Area: 9624 sqft Date of the deed: 19-09-1996 Value on deed: `4,45,136 Present govt value*: `2,40,60,000 Present market value**: `3,84,96,000 Status: Vacant
M Rama Jois
Designation during allotment: Retd Chief Justice, Punjab & Haryana High Court; Site No: 1422 Area: 8051 sqft Date of the deed: 18-04-1996 Value on deed:`2,46,240 Present govt value*: `2,01,27,500
Present market value**: `3,22,04,000 Status: House
KA Swamy
Designation during allotment: CJ of Tamil Nadu Site No: 1390 Area: 9600 sqft Date of the deed: 12/06/1995 Value on deed: `4,44,216 Present govt value*: `2.4 crore Present market value**: `3.84 crore
Status: Vacant
SA Hakeem
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1388 Area: 9600 sqft Date of the deed: 07-11-1994 Value on deed: `2,94,216 Present govt value*: `2.4 crore Present market value**: `3.84 crore Status: Vacant
NY Hanumanthappa
Designation during allotment: Judge, AP High Court Site No: 862 Area: 10680 sqft Date of the deed: 20-05-1998 Value on deed: `3,27,320 Present govt value*: `2.67 crore Present market value**: `4,27,20,000 Status: Vacant
KHN Kuranga
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1410 Area: 9600 sqft Date of the deed: 14/03/2000 Value on deed: `2,94,216 Present govt value*: `2.4 crore Present market value**: `3.84 crore Status: Vacant
Kumar Raja Ratnam
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 1271 Area: 5423 sqft Date of the deed: 15/07/1996 Value on deed: `1,54,453 Present govt value*: `1,35,57,500 Present market value**: `2,16,92,000 Status: Vacant
Subray Rama Nayak
Designation during allotment: Judge, AP High Court Site No: 859/C Area: 6175 sqft Date of the deed: 08/11/2002 Value on deed: `1,35,9000 Present govt value*:`1,54,37,500 Present market value**: `2.47 crore Status: Not known
Samindar Rudrayya Bannurmath
Designation during allotment: Judge, Karnataka High Court Site No: 2118/A Area: 6600 sqft Date of the deed: 18/09/2001 Value on deed: `1,35,9000 Present govt value*: `1,65,50,000 Present market value**: `2.64 crore Status: House

……………………………………………

https://jailcorrupt867judges.wordpress.com/2015/06/19/criminal-contemners-of-27-judgments-for-a-plot-of-land-in-judicial-layout-bangalore-as-cjis-m-n-venkatachaliah-s-rajendra-babu-present-cji-h-l-dattu-and-next-cji-in-waiting-t-s-thak/

https://jailcorrupt867judges.wordpress.com/2015/06/18/cji-h-l-dattu-gang-of-criminal-contemners-of-120-sci-hc-employee-cum-judges-plot-thickens-my-lord-dna-news-23nd-nov2011-full-page-article-2/

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s