Para 50-B

50.B.    Beneficiaries of this  Judgment are the Hon’ble Judges of Karnataka High Court, shows that nearly 90% to 95% Judges constituting Karnataka High Court, is presented by collating with great difficulty the Year, Names etc., from 1980 to 2001-02 is in the box below:-

1980: Chief Justice Mr. D.M. Chandrashekhar. K.Bhimiah, V.S.Malimath, K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, G.N.Sabahit, N.D.Venkatesh, M.S.Patil , R.S.Mahendra , R.G.Desai, K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao.

Not Involved: M.K. Srinivas Iyengar ,P.P.Bopanna, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.Nagappa ,

1981 : Chief Justice Mr. D.M. Chandrashekhar. K.Bhimiah, V.S.Malimath, K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.K. Srinivas Iyengar , M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, G.N.Sabahit, N.D.Venkatesh, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.S.Mahendra, M.Nagappa , K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni.

,……..Not Involved: M.K. Srinivas Iyengar ,P.P.Bopanna, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.Nagappa ,,……..

1982 : Chief Justice Mr. D.M. Chandrashekhar. K.Bhimiah, V.S.Malimath, K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, G.N.Sabahit , N.D.Venkatesh, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.S.Mahendra, M.Nagappa[D] , K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni , A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda.

,……..Not Involved:P.P.Bopanna, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.Nagappa ,,……..

1983 : Ag. Chief Justice V.S.Malimath, K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, G.N.Sabahit , N.D.Venkatesh, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.S.Mahendra, R.G.Desai, K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni , A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna

Note: Justice M.Ramakrishna Biodata: Appointed District Judge in 1977 but resigned soon thereafter. Elevated as a Judge High Court of Karnataka on 10-01-1983.Appointed Chief Justice of Jammu & Kashmir High Court on 10.10.1994 and later Chief Justice of the Gauhati High Court on 18.06.1997.

……. Not Involved:P.P.Bopanna, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.Nagappa ,……..

1984 : Chief Justice V.S.Malimath, K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, G.N.Sabahit , N.D.Venkatesh, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.S.Mahendra, R.G.Desai, K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni , A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem.

…..Not Involved:P.P.Bopanna, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.Nagappa ,…..

1985 : Chief Justice K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, N.D.Venkatesh, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.S.Mahendra, R.G.Desai, K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni , A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem

Registrar: R.C. Ijari . A.G: Santosh Hegde.

…..Not Involved:P.P.Bopanna, M.P.Chndrakant Raj Urs , B.Muralidher Rao ……

1986 : Chief Justice K.Jagannath Shetty, M.S.Nesargi, M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, K.S. Puttaswamy, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, N.R.Kudoor, N.D.Venkatesh, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.S.Mahendra, R.G.Desai, K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni , A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem

Registrar: R.C. Ijari . A.G: Santosh Hegde.

……..Not Involved:P.P.Bopanna, M.P.Chndrakant Raj Urs , B.Muralidher Rao ……

1987 : Chief Justice P.C.Jain , M.S.Nesargi, M.N. Venkatachaliaha, M.Rama Jois, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, M.P.Chndrakant Raj Urs , M.S.Patil , R.G.Desai, K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, P.A.Kulkarni , A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, P.K.Shyam Sunder, K.B.Navadagi, H.G.Balakrishna .

Registrar: B.Jagannath Hegde A.G: Santosh Hegde . KAT Chairman N.D.Venkatesh

…….Not Involved:Chief Justice P.C.Jain ,P.P.Bopanna, M.P.Chndrakant Raj Urs , B.Muralidher Rao ……

1988: Chief Justice P.C.Jain ,M.Rama Jois, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, M.P.Chndrakant Raj Urs ,K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, P.K.Shyam Sunder, K.B.Navadagi, D.P.Hiremath, H.G.Balakrishna , S.Rajendra Babu, K.Ramachanriaha .

Registrar: B.Jagannath Hegde A.G: T.N. Narasinha Murthy.

……Not-Involved:Chief Justice P.C.Jain ,P.P.Bopanna, M.P.Chndrakant Raj Urs , B.Muralidher Rao…….

1989: Chief Justice P.C.Jain , M.Rama Jois, P.P.Bopanna, N.Venkatachala, M.P.Chndrakant Raj Urs ,K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, P.K.Shyam Sunder, K.B.Navadagi, H.G.Balakrishna , S.Rajendra Babu, K.Ramachanriaha .

Registrar: B.Jagannath Hegde A.G: C. Shivappa.

…….Not Involved:Chief Justice P.C.Jain ,P.P.Bopanna, M.P.Chndrakant Raj Urs , B.Muralidher Rao …..

1990: Chief Justice S. Mohan , M.Rama Jois, N.Venkatachala, M.P.Chndrakant Raj Urs , K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, A.K.Laxmeshwar , S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, P.K.Shyam Sunder, K.B.Navadagi, H.G.Balakrishna , S.Rajendra Babu, K.Ramachanriaha , B.P. Singh , G.P.Shiva Prakash, Shivaraj Patil, N.Y.Hanumathappa, B.N.Krishnan, N.D.V. Bhat , M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, B. Jagannath Hegde , K,Jagannath Shetty , A.B. Murgod .

Registrar: S.Venkataraman.

….Not Involved:Chief Justice P.C.Jain ,P.P.Bopanna, M.P.Chndrakant Raj Urs , B.Muralidher Rao …..

1991 ; Chief Justice S. Mohan , M.Rama Jois, N.Venkatachala, M.P.Chndrakant Raj Urs ,K.A.Swami , D.R. Vitthal Rao, S.G.Doddakale Gowda , S.R. Rajshekharmurthy , M.Ramkrishna , B.Muralidher Rao , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, P.K.Shyam Sunder, K.B.Navadagi, D.P.Hiremath, H.G.Balakrishna , S.Rajendra Babu, K.Ramachanriaha , G.P.Shiva Prakash, Shivaraj Patil, N.Y.Hanumathappa, B.N.Krishnan, N.D.V. Bhat , M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, B. Jagannath Hegde , K,Jagannath Shetty , A.B. Murgod . Registrar: S.Venkataraman .

…. Not Involved: S.P. Bharucha, M.P.Chndrakant Raj Urs , B.Muralidher Rao , B.P. Singh , ….

1992 ; Ag CJ K.A.Swami , M.Ramkrishna , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, P.K.Shyam Sunder, K.B.Navadagi, D.P.Hiremath, S.Rajendra Babu, G.P.Shiva Prakash, Shivaraj Patil, N.Y.Hanumathappa, B.N.Krishnan, N.D.V. Bhat , M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, B. Jagannath Hegde , K,Jagannath Shetty , A.B. Murgod , C.Shivappa , R.V.Vasanthakumar , L. Sreenivas Reddy .

Registrar General : S.Venkataraman .Registrar[V] B.K.Somshekhar . Registrar [J] M.P.Chinnappa . Registrar [A]: C.Shivalingiaha .. . Advocate General:P.P. Muthanna

…. Not Involved:Chief Justice S.P. Bharucha,…….

1993 ; Ag Chief Justice K.A.Swami, M.Ramkrishna , S.A. Hakeem , K.Shiva Shankar Bhat, K.B.Navadagi, D.P.Hiremath, S.Rajendra Babu, G.P.Shiva Prakash, Shivaraj Patil, N.Y.Hanumathappa, B.N.Krishnan, N.D.V. Bhat , M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, B. Jagannath Hegde , K,Jagannath Shetty , A.B. Murgod , C.Shivappa , R.V.Vasanthakumar , L. Sreenivas Reddy , A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , S. Venkataraman .

Registrar General : S.Venkataraman .Registrar[V] B.K.Somshekhar . Registrar [J] M.P.Chinnappa . Registrar [A]: C.Shivalingiaha ..

…. Not Involved:Chief Justice S.P. Bharucha,…Advocate General: P.P. Muthanna….

1994 : M.Ramkrishna , S.A. Hakeem , K.B.Navadagi, S.Rajendra Babu, G.P.Shiva Prakash, N.D.V. Bhat , M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, B. Jagannath Hegde , A.B. Murgod , R.V.Vasanthakumar , L. Sreenivas Reddy , A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , S. Venkataraman , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.C. Chuta , B.S Raikote, R.J. Babu, S.R. Nayak, B.K. Somshekhar, R.G.Vaidyanatha, T.S. Thakur, P.I.Krishna Moorthy , J.Eshwar Prasad.

Registrar General : M.P.Chinnappa .Registrar[V] G.Patri Basavana Goud . Registrar [J] . T. Abdul Mujeeb Registrar [A]: C.Shivalingiaha .

Note: Justice M.Ramakrishna Biodata: Appointed Chief Justice of Jammu & Kashmir High Court on 10.10.1994 and later Chief Justice of the Gauhati High Court on 18.06.1997

…. Not Involved: Chief Justice S.B. Majumdar , …Advocate General: B.V. Achaya……

1995 : Ag. Chief Justice S.A. Hakeem , K.B.Navadagi, S.Rajendra Babu, G.P.Shiva Prakash, M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, G.C. Bharuka , A.B. Murgod , R.V.Vasanthakumar , L. Sreenivas Reddy , H.N. Tilhari, A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , S. Venkataraman , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, P.I.Krishna Moorthy , J.Eshwar Prasad , M.B. Vishwanath , C.N. Ashwath Narayan Rao, B.Padmaraj , H.N. Narayan .

Registrar General : M.P.Chinnappa .Registrar[V] G.Patri Basavana Goud . Registrar [J] . T. Abdul Mujeeb Registrar [A]: C.Shivalingiaha .

…. Not Involved: K.S. Bhktavatsalam , M.F. Saldhana ,…Advocate General: B.V. Achaya……

1996 : Ag. Chief Justice S.A. Hakeem, Ag. Chief Justice S.Rajendra Babu, Chief Justice R.P.Sethi , S.Rajendra Babu, P.I.Krishna Moorthy , J.Eshwar Prasad , G.P.Shiva Prakash, M.M.Mirdhe , R. Ramakrishna, G.C. Bharuka , A.B. Murgod , L. Sreenivas Reddy , H.N. Tilhari, A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , S. Venkataraman , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, M.B. Vishwanath , C.N. Ashwath Narayan Rao, B.Padmaraj , H.N. Narayan , P.Vishwanath Shetty, A.M. Farooq, Chandrashekaraiah, Chidanad Ullal , H.L. Dattu , B.K. Sanglad, Mohammed Anwar , M.P. Chinnappa , B.N. Mallikarjuna .

Registrar General : V.G. Sabahit .Registrar[V] S.K. Venkat Reddy . Registrar [J] . T. Abdul Mujeeb Registrar [A]: C.Shivalingiaha .

…. Not Involved: K.S. Bhktavatsalam , M.F. Saldhana , …Advocate General: S. Vijay Shankar ……….

1997 : Chief Justice R.P.Sethi ,S.Rajendra Babu, P.I.Krishna Moorthy ,G.P.Shiva Prakash, G.C. Bharuka , H.N. Tilhari, A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , S. Venkataraman , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, M.B. Vishwanath , C.N. Ashwath Narayan Rao, B.Padmaraj , H.N. Narayan , P.Vishwanath Shetty, A.M. Farooq, Chandrashekaraiah, Chidanad Ullal , H.L. Dattu , B.K. Sanglad, Mohammed Anwar , M.P. Chinnappa , B.N. Mallikarjuna .

Additional Judges: B.S. Sreenivas Rao , G.Patri Basavana Goud , S.R. Venkatesh Murthy , T.N. Vallinayagam .

Registrar General : V.G. Sabahit . Registrar[V] S.K. Venkat Reddy . Registrar [J] . H.G. Ramesh Registrar [A]: C.Shivalingiaha .

…. Not Involved: M.F. Saldhana , …Advocate General: S. Vijay Shankar ……….

1998 : Chief Justice R.P.Sethi , Y. Bhaskar Rao , G.C. Bharuka , V.K. Singhal , L. Sreenivas Reddy , H.N. Tilhari, A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, M.B. Vishwanath , C.N. Ashwath Narayan Rao, B.Padmaraj , H.N. Narayan , P.Vishwanath Shetty, A.M. Farooq, Chandrashekaraiah, Chidanad Ullal , H.L. Dattu , B.K. Sanglad, Mohammed Anwar , M.P. Chinnappa , B.N. Mallikarjuna , T.N. Vallinayagam.

Additional Judges: B.S. Sreenivas Rao , G.Patri Basavana Goud , S.R. Venkatesh Murthy S.R. Bannurmath , V. Gopal Gowda .

Registrar General : V.G. Sabahit . Registrar[V] S.K. Venkat Reddy . Registrar [J] . H.G. Ramesh Registrar [A]: C.Shivalingiaha .

…. Not Involved: M.F. Saldhana , Ashok Bhan , , H. Rangavittalachar ,…Advocate General: S. Vijay Shankar ……….

1999 : Chief Justice R.P.Sethi , Ag. CJ Y. Bhaskar Rao , G.C. Bharuka , V.K. Singhal , H.N. Tilhari, A.J.Sadashiva , K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, M.B. Vishwanath , C.N. Ashwath Narayan Rao, B.Padmaraj , H.N. Narayan , P.Vishwanath Shetty, A.M. Farooq, Chandrashekaraiah, Chidanad Ullal , H.L. Dattu , B.K. Sanglad, Mohammed Anwar , M.P. Chinnappa , B.N. Mallikarjuna , T.N. Vallinayagam, B.S. Sreenivas Rao , G.Patri Basavana Goud , S.R. Venkatesh Murthy ,

Additional Judges: S.R. Bannurmath , V. Gopal Gowda , K.R. Prasad Rao, N.S. Veerabhdraiah ,

Registrar General : V.G. Sabahit . Registrar[A] Veerabhadraswamy.K Registrar[V] M.S. Rajendra Prasad Registrar [J] . A.C. Kabbin .

…. Not Involved: M.F. Saldhana , Ashok Bhan , H. Rangavittalachar ,…Advocate General: S. Vijay Shankar ……….

2000 : Chief Justice Y. Bhaskar Rao , G.C. Bharuka , V.K. Singhal , H.N. Tilhari, K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, B.Padmaraj , H.N. Narayan , P.Vishwanath Shetty, A.M. Farooq, Chandrashekaraiah, Chidanad Ullal , H.L. Dattu , B.K. Sanglad, Mohammed Anwar , M.P. Chinnappa , B.N. Mallikarjuna , T.N. Vallinayagam, G.Patri Basavana Goud , S.R. Venkatesh Murthy , S.R. Bannurmath , V. Gopal Gowda , K.R. Prasad Rao, N.S. Veerabhdraiah , A.V. Srinivasa Reddy .

Additional Judges: R.Gururajan , Manjula Chellur, K. Sreedhar Rao , V.G.Sabahit

Registrar General : A.C. Kabbin . Registrar[A] Veerabhadraswamy.K Registrar[V] A.S.Pachapure Registrar [J]. K.Ramakrishna

…. Not Involved: M.F. Saldhana , Ashok Bhan , , H. Rangavittalachar ,…Advocate General: A.N.Jayram……….

2001-02 : Chief Justice P. Venkataram Reddi , G.C. Bharuka , H.N. Tilhari, K.H.N. Khuranga , R.V. Raveendran , V.P. Mohan Kumar, Kumar Rajaratnam, T.S. Thakur, B.Padmaraj , H.N. Narayan , P.Vishwanath Shetty, A.M. Farooq, Chandrashekaraiah, Chidanad Ullal , H.L. Dattu , B.K. Sanglad, Mohammed Anwar , M.P. Chinnappa , B.N. Mallikarjuna , T.N. Vallinayagam, G.Patri Basavana Goud , S.R. Venkatesh Murthy ,S.R. Bannurmath , V. Gopal Gowda , K.R. Prasad Rao, N.S. Veerabhdraiah , A.V. Srinivasa Reddy , R.Gururajan , Manjula Chellur, K. Sreedhar Rao , V.G.Sabahit , K.L. Manjunath , N.Kumar , N.K.Patil.

…. Not Involved: M.F. Saldhana , Ashok Bhan , H. Rangavittalachar , D.V. Shylendra Kumar,. ……….

https://www.facebook.com/digvijay.mote/media_set?set=a.521545151210571.121921.10000065271

https://jailcorrupt867judges.wordpress.com/2013/07/31/cc-671112-apln-for-transfer-to-high-court-us-479-rw-407-of-cr-p-c-filed-on-31-7-13-in-state-by-vidhan-soudha-police-p-r-o-lokayukta-vs-digviajy-mote/

Advertisements

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “Para 50-B

  1. Pingback: Names & Crimes of 867 Judges & Lokayuktas with Links to evidences in 102 Pages; divided into …. Paragraphs | jailcorrupt867judges

  2. Pingback: MEMO dated 24 August, 2013 in C.C.NO.6711 OF 2012; to make an Eraly Order & Report | jailcorrupt867judges

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s